Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων - Ηράκλειτος

Υπολογισμός Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

Για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Γ.Β.Π. χρειάζεται να γνωρίζουμε:

Α. Ο προφορικός βαθμός Π.Β.
Προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων σε κάθε μάθημα. Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό (αυξάνεται ή μειώνεται) ώστε να διαφέρει το πολύ κατά δύο μονάδες από το βαθμό του γραπτού.

Β. Ο γραπτός βαθμός Γ.Β.
Είναι ο βαθμός που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε μάθημα που εξετάζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Γ. Ο βαθμός πρόσβασης Β.Π.
Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω βαθμών:

  • του προφορικού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.3
  • του γραπτού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.7

Δηλαδή: Β.Π. = ( Π.Β. * 0.3 ) + ( Γ.Β. * 0.7 )

Δ. Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης Γ.Β.Π.
Προκύπτει από άθροισμα των βαθμών πρόσβασης Β.Π. όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά, διαιρούμενα με το πλήθος αυτών των μαθημάτων.

Παράδειγμα.
Έστω μαθητής ο οποίος σε κάποιο μάθημα έχει προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα 18 και 19 αντίστοιχα, και στις πανελλήνιες εξετάσεις το γραπτό του βαθμολογείται με 14,5

Τότε:
Ο μέσος όρος των προφορικών είναι: (18+19):2=18,5
Επειδή ο βαθμός του γραπτού είναι 14,5 προσαρμόζεται ο προφορικός ώστε να διαφέρει το πολύ δύο μονάδες από το γραπτό.
Δηλαδή μειώνεται και προσαρμόζεται στο: 14,5 + 2 = 16,5

Δηλαδή ο μαθητής έχει:
Προφορικό βαθμό Π.Β. : 16,5
Γραπτό βαθμό Γ.Β : 14,5

Βαθμό πρόσβασης Β.Π. : (16,5 x 0.3)+(14,5 x 0,7) = (4,95)+(10,15) = 15,1

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να προκύψει ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για να υπολογίσουμε το Γενικό Βαθμός Πρόσβασης βρίσκουμε το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων που υπολογίσαμε προηγουμένως.

Υπολογισμός μορίων

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.

Δηλαδή, το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:

[(Γενικός βαθμός πρόσβασης χ8)+
+(βαθμός πρόσβασης α' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ1,3)+
+(βαθμός β' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ0,7)]χ100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Δηλαδή, το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:

[(Γενικός βαθμός πρόσβασης χ8)+
+(βαθμός πρόσβασης α' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ0,9)+
+(βαθμός β' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ0,4)]χ100.

Για τα μαθήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίνεται από τη σχέση:

[(Γεν. βαθμός πρόσβασης χ8)+
+(βαθμός πρόσβασης α' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ1,3)+
+(βαθμός β' μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ0,7)+
+(βαθμός ειδικού μαθήματος χ1 ή 2 κατά περίπτωση)]χ100.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν ένας υποψήφιος από τη Τεχνολογική Κατεύθυνση επιλέγει το IΙΙ και το IV επιστημονικό πεδίο, έχει:

Bαθμό πρόσβασης:
17,6 στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης,
18,7 στη Φυσική Κατεύθυνσης,
16,6 στη Νεοελληνική γλώσσα,
19,1 στη Βιολογία γενικής παιδείας,
17 στο Γραμμικό σχέδιο και
13 στο Ελεύθερο σχέδιο

Γενικό βαθμό πρόσβασης:17,75
τότε:

- στο ΙΙΙ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων είναι:
[ (17,75 Χ 8) + (19,1 Χ 0,9) + (16,6 Χ 0,4) ] Χ 100= 16583

- στο ΙV επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα το σύνολο των μορίων είναι:
[(17,75 Χ 8) + (17,6 Χ 1,3) + (18,7 Χ 0,7) ] Χ 100= 17797
για όσα τμήματα απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο σχέδιο και Γραμμικό σχέδιο ( π.χ. τμήμα αρχιτεκτόνων) το σύνολο των μορίων είναι:
[(17,75 Χ 8) + (17,6 Χ 1,3) + (18,7 Χ 0,7) + (15 Χ 2) ] Χ 100= 20797
για όσα τμήματα απαιτείται το ειδικό μάθημα Ελεύθερο σχέδιο ( π.χ. τμήμα Πλαστικών Τεχνών και επιστημών της Τέχνης) το σύνολο των μορίων είναι:
[(17,75 Χ 8) + (17,6 Χ 1,3) + (18,7 Χ 0,7) + (13 Χ 1) ] Χ 100= 19097